Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΚοζάνηςΠ

Δυτική Μακεδονία

12/03/2021, 3:16 μμ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021και από ώρα 13:00 έως 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 426 με αριθμ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση ή μη τρίτης (3ης) τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2021.

2. Έγκριση ή μη πολυετή προγραμματισμού προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού 2022- 2025 για το Δήμο Κοζάνης.

3. Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού είκοσι τριών (23) θέσεων για το έτος 2021 για το Δήμο Κοζάνης.

4. Έγκριση ή μη της με αριθμό 4/2021 (ΑΔΑ:6ΝΦΧΟΛΖΜ-ΑΕ8) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης» «περί έγκρισης οικονομικού ισολογισμού έτους 2018».

5. Έγκριση ή μη αποδοχής δωρεάς – χορηγίας από τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ.) τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για τον 2ο Μαθητικό και Φοιτητικό Διαγωνισμό Προγραμματισμού με θέμα «Παράθυρο στο μέλλον – Κοζάνη : Έξυπνη Πόλη».

6. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό στο Βόλο, στις 07.03.2021.

7. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=11.565,04 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 499,5 KWp.

8. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=10.613,56 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 495,5 KWp.

9. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=12.405,23 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 495,5 KWp.

10. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=11.571,00 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 499,5 KWp.

11. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=10.620,69 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 495,5 KWp.

12. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=11.596,72 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 499,5 KWp.

13. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=233.270,05 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 14,988 ΜWp.

14. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=87.745,54 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 4,99608 ΜWp.

15. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=57.680,41 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 8,02 ΜWp.

16. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=49.995,43 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 6,96 ΜWp.

17. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=12.391,73 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 499,5 KWp.

18. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του έργου «Βελτίωση Πρόσβασης σε υποδομές για Πρωτογενή τομέα» προϋπολογισμού 615.900,00 με ΦΠΑ 24%.

19. Κατάργηση της με αριθμό 412/2020 (ΑΟΕ:Ω7ΛΛΩΛΠ-Α3Θ) και Αποδοχή ή μη της με αριθμ. πρωτ. 745/09.02.2021 αίτησης των κ. Ζίγρα Αποστόλου του Δημητρίου, για καθορισμό τιμής μονάδος αγοράς ρυμοτομούμενης έκτασης και καταβολή αποζημίωσης Ε=85,08 τ.μ. στην ιδιοκτησία με Κ.Α.Ε.Κ. 270576001001/0/0 στο Ο.Τ. 154 επί των οδών Βιτσίου & Δωδώνης, σύμφωνα με την αριθμ. 3/2012 Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού.

20. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την έναρξη διαδικασιών για συλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου.

21. Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 30212/02.10.2019 σύμβασης για την «Μεταφορά νηπίων με ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ. με οδηγό Ο.Ε. 219-2020» προϋπολογισμού 50.840,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 185/2019.  

22. Έγκριση ή μη του από 05.03.2021 Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την Ομάδα Β «Προμήθεια Κάδων και Οχημάτων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» προϋπολογισμού 667.368,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 140/2020.

23. Έγκριση ή μη του από 26.02.2021 Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την  «Μεταφορά νηπίων με ιδιωτικά αυτοκίνητα Δ.Χ. με οδηγό Ο.Ε. 2021» προϋπολογισμού 50.840,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%. και αριθμό μελέτης 268/2020.

24. Έγκριση ή μη των από 28.01.2021 & 02.03.2021 ΠρακτικώνΕλέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, αντίστοιχα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 2021 – 2022» προϋπολογισμού 313.407,77 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 169/2020.

25. Έγκριση ή μη των με αριθμό 301/2020 & 16/2021 μελετών, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ), για τις «Εργασίες Διαγραμμίσεων» προϋπολογισμού 89.399,04ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

26. Έγκριση ή μη του από 22.02.2021 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση, για τηνεκτέλεση του έργου για τις «Υποδομές 2020 – 2021 ΔΕ Κοζάνης» προϋπολογισμού 280.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 177/2020.
27. Έγκριση ή μη του από 22.02.2021 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση, για τηνεκτέλεση του έργου για τις «Υποδομές 2020 – 2021 ΔΕ Αιανής» προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 226/2020.

28. Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και  του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης» με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Στίβου στο Δ.Α.Κ. Κοζάνης» προϋπολογισμού 109.273,63 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 233/2020.Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

29. Έγκριση ή μη θεώρησης ετήσιων Πιστοποιητικών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε) έξι (6) έργων.

30. Έγκριση ή μη θεώρησης ετήσιων Πιστοποιητικών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε) τεσσάρων (4) έργων.

31. Έγκριση ή μη θεώρησης ετήσιων Πιστοποιητικών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε) δύο (2) έργων

32. Έγκριση ή μη δεύτερης (2ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου«Επισκευές και βελτιώσεις υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων» προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 187/2018, έως 30.06.2021.

33. Έγκριση ή μη πρώτης (1ης) παράτασης (με αναθεώρηση) οριακής προθεσμίας  αποπεράτωσης του έργου, για την «Διαμόρφωση περιοχής γηπέδου & λοιπών χώρων ΤΚ Πρωτοχωρίου»  προϋπολογισμού 51.612,90 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 89/2020, έως 04.05.2021.

34. Έγκριση ή μη πρώτης (1ης) παράτασης (με αναθεώρηση) συνολικής προθεσμίας  αποπεράτωσης του έργου, για την «Ανάδειξη – Ευπρεπισμός μνημείου Εθνικής Αντίστασης στη θέση Νταμάρια Κοζάνης» προϋπολογισμού 39.999,99 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 151/2020, έως 08.07.2021.

35. Έγκριση ή μη Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου Δημαρχείου – Τεχνικής Υπηρεσίας – Σχολικού Συγκροτήματος Ξηρολίμνης» προϋπολογισμού 694.000,00ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 87/2014.

36. Έγκριση ή μη Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Αξιοποίηση & υδροδότηση πάρκου Οσίου Νικάνορος στην Τ.Κ. Καισαρειάς» προϋπολογισμού 56.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 167/2018.

37. Έγκριση ή μη Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου ««Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Κοζάνης» προϋπολογισμού 130.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 91/2017.

38. Έγκριση ή μη δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του δεύτερου (2ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Δύο Βρεφικά τμήματα στο 4ο ΒΣΝ του Δήμου Κοζάνης (ΚΑΡΔΙΑ)» προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 122/2019.

39. Έγκριση ή μη δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του δεύτερου (2ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Επισκευές και βελτιώσεις υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων» προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 187/2018.

40. Έγκριση ή μη δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του δεύτερου (2ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Βελτίωση & εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων άρδευσης & οικισμών» προϋπολογισμού 235.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 186/2018.

41. Έγκριση ή μη πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του πρώτου (2ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Τοποθέτηση ειδικού δαπέδου αύλειων χώρων σχολικών μονάδων οικισμών Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 265/2019.

42. Έγκριση ή μη δεύτερου (2ου) Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου  «Βελτίωση εγκαταστάσεων ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 147/2018.

43. Ορισμός ή μη Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής επτά (7) έργων του Δήμου Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4257/2014 και των άρθρων 170 & 172 του ν. 4412/2016.

44. Έγκριση ή μη της με αριθμό 6/2021 (ΑΔΑ:ΩΦ9ΨΟΕ7Ζ-ΗΥ8) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού χρήσης 2021.

45. Έγκριση ή μη Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την πράξη με τίτλο : Υποέργο 3 Παροχή υπηρεσιών / δημιουργία εφαρμογών για την εκπαίδευση και επιβράβευση του κοινού για ανακύκλωση/ επαναχρησιμοποίηση/ κυκλική οικονομία.

46. Έγκριση ή μη του από 11.03.2021 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση, για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακύκλωσης υλικών» προϋπολογισμού 669.600,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 206/2020.

47. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

Μοιράσου το:

Διαβάστε επίσης

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Δυστυχώς τα νέα ακόμη μία φορά είναι πολύ άσχημα για την περιοχή μας, παραμένουμε κλειστεί και...

10/04/2021

Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης: Έστω click away αλλιώς παραιτηθείτε όλοι!

Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης: «Τόσο καιρό ζητάμε επίμονα να κλείσουν όλα στη περιοχή μας, να γίνει ένα...

09/04/2021

10 προσλήψεις στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση της ΔΕΗ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10)...

09/04/2021