«Προτάσεις του Επιμελητηρίου Κοζάνης για την κατάρτιση του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.)»

Δυτική Μακεδονία

22/03/2021, 2:58 μμ

Επιμελητήριο Κοζάνης
Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης
Μετάβασης
Προτάσεις του Επιμελητηρίου Κοζάνης για την κατάρτιση του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης
Μετάβασης
Επιμελητήριο Κοζάνης
  
1
Το Επιμελητήριο ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα
αναπτυξιακής προοπτικής, δικτύωσης και εξωστρέφειας, θεωρεί ότι ο
σωστός σχεδιασμός του νέου Οικονομικού Μοντέλου της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να συνδεθεί με τους εξής άξονες:
1. Διευκόλυνση των επιχειρήσεων για την πρόσβασή τους σε
χρηματοδοτικά εργαλεία.
2. Περιβαλλοντική αποκατάσταση και επανάχρηση των περιοχών
ορυχείων λιγνίτη με διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος,
3. Επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού της βιομηχανίας λιγνίτη.
4. Ενίσχυση της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων
ΤΠΕ, με ανάπτυξη προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας, έξυπνων και
βιώσιμων υποδομών και συστημάτων μεταφορών.
5. Ψηφιακός μετασχηματισμός του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με
κίνητρα για νέες υποδομές, κατάρτιση του εργατικού δυναμικού για
την ενίσχυση των δεξιοτήτων του στις ΤΠΕ και κίνητρα προς τις
επιχειρήσεις για απασχόληση προσωπικού με υψηλή κατάρτιση για
την έρευνα και την ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων με υψηλή
προστιθέμενη αξία.
6. Προώθηση του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού
μετασχηματισμού με συστηματική αύξηση της παραγωγικότητας
και της εξωστρέφειας και η στενότερη σύνδεση της παραγωγής με
την τεχνολογία και την καινοτομία.
7. Δίκαιη ενεργειακή και οικονομική μετάβαση, με όχημα τις
επενδύσεις σε ΑΠΕ, την κυκλική οικονομία και την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή.
Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης
Επιμελητήριο Κοζάνης Το Επιμελητήριο Κοζάνης
ιδρύθηκε στις 18/11/1918
με σκοπό την προστασία
και την ανάπτυξη του
εμπορίου, της
βιομηχανίας, της
βιοτεχνίας, των
επαγγελμάτων, του τομέα
παροχής υπηρεσιών και
των εξαγωγών, σύμφωνα
με τα συμφέροντα και
τους στόχους της εθνικής
οικονομίας, για την
ανάπτυξη και την πρόοδό
της. Αριθμεί περί τις
10.000 ενεργές
επιχειρήσεις, οι οποίες
είναι κατανεμημένες σε
τέσσερα (4) τμήματα
(Γουνοποιών, Εμπορίου,
Μεταποίησης και
Υπηρεσιών).
Το Επιμελητήριο ως η
κυρίαρχη και πιο
αντιπροσωπευτική
έκφραση του
επιχειρηματία αποτελεί
θεσμοθετημένο
σύμβουλο της πολιτείας
σε θέματα αναπτυξιακής
προοπτικής, δικτύωσης
και εξωστρέφειας. Η
δράση του Επιμελητηρίου
Κοζάνης τόσο αυτόνομα,
όσο και μέσα από τη
συμμετοχή του σε φορείς
(ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ, ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ,
ΑΝΚΟ), στοιχειοθετεί την
παρουσία και τον ενεργό
του ρόλο στην
Περιφερειακή Ενότητα
Κοζάνης.
Επιμελητήριο Κοζάνης
  
2
Οι οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες θα έρθουν να αντικαταστήσουν την παραγωγή
ενέργειας με χρήση λιγνίτη πρέπει στηρίζονται στην έρευνα, την καινοτομία και τις νέες
τεχνολογίες, τα αποτελέσματα των οποίων πρέπει να διαχέονται αποτελεσματικά στις
επιχειρήσεις. Ειδικότερα, σε ότι αφορά την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, όχι μόνο η Δυτική Μακεδονία, αλλά η Ελλάδα, γενικότερα, κατατάσσεται σε
πολύ χαμηλή θέση εντός της ΕΕ των 28 στον πίνακα αποτελεσμάτων για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση. Για να γεφυρωθεί το χάσμα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη πρέπει να
αξιοποιηθούν τα οφέλη της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο
τομέα, με αιχμή την αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας, ίσως είναι σκόπιμο να αναθεωρήσει τη θέση της σε σχέση με την
ενίσχυση των επιχειρηματικών επενδύσεων οι οποίες αφορούν έρευνα και ανάπτυξη
καινοτόμων προϊόντων του τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών.
Απώτερος σκοπός είναι η ενσωμάτωση στο οικονομικό μοντέλο της Περιφέρειας ενός
ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού Οικοσυστήματος Καινοτομίας. Δομικά στοιχεία ενός
αποτελεσματικού Οικοσυστήματος Καινοτομίας είναι τα Επιμελητήρια, το Περιφερειακό
Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, οι φορείς Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υφιστάμενες και
μελλοντικές οντότητες αρωγοί της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, όπως οι συνεργατικοί
σχηματισμοί καινοτομίας (Clusters), οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, και εν τέλει
οιαδήποτε οντότητα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα η οποία επιθυμεί να συμβάλλει στην
ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Πρωτίστως, οποιαδήποτε προσπάθεια για οικονομικής ανασυγκρότησης, οφείλει να λάβει
υπόψη την πολυπλοκότητα των αναπτυξιακών ζητημάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
την υστέρηση της Περιφέρειας στους κύριους δείκτες έρευνας, καινοτομίας και
ανταγωνιστικότητας, την εμπλοκή πολλαπλών επιπέδων διακυβέρνησης και λήψης
αποφάσεων στην υλοποίηση της δράσεων με στόχευση την καινοτομία και την
επιχειρηματικότητα, καθώς και την έλλειψη εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων.
Επιμελητήριο Κοζάνης
  
3
Καθαρή Ενέργεια
Στόχοι
• Συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην «καθαρή» και βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς η
απανθρακοποίηση της οικονομίας είναι μονόδρομος.
• Άνοιγμα της αγορά ενέργειας, δίνοντας την δυνατότητα για συνέργειες μεταξύ
τοπικών κοινοτήτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών.
• Διείσδυση των ΑΠΕ, συνεισφέροντας στις προσπάθειες της χώρας για επίτευξη των
ενεργειακών της στόχων.
• Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχεια.
Ενδεικτικές δράσεις:
Δημιουργία Ενεργειακής κοινότητας για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Φτώχειας
(Energy Poverty)
Η είσοδος των Ενεργειακών Κοινοτήτων και του ενεργειακού συμψηφισμού (NET Metering)
στην ελληνική αγορά ενέργειας, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την υποστήριξη των
«κοινωνικά ευάλωτων» ομάδων πολιτών.
Υποστήριξη ευπαθών οικογενειών, κατοίκων αστικών κέντρων της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας μέσω συμμετοχής τους σε Ενεργειακές Κοινότητες για ομάδες το πληθυσμού
που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές ενεργειακές
τους ανάγκες. Το Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης θα δύναται να προχωρήσει στη
χρηματοδότηση της συμμετοχής τους στο προτεινόμενο προγραμματικό θεσμό των
Ενεργειακών Κοινοτήτων.
Προώθηση επενδύσεων ενεργειακού συμψηφισμού, σε ημιαστικά κέντρα και αγροτικές
περιοχές της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας.
Στόχος των συγκεκριμένων επενδύσεων θα είναι ο συμψηφισμός της παραγόμενης
ενέργειας με στόχο τις ομάδες που βρίσκονται κάτω από το όριο της ενεργειακής ένδειας,
έχοντας ως τελικό αποτέλεσμα την πλήρη ή μερική κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.
Προηγμένα συστήματα αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με προηγμένα συστήματα αποθήκευσης, αναβάθμιση
δικτύων μεταφοράς και διανομής, ανάπτυξη κέντρων ενεργειακού ελέγχου και «έξυπνων»
ενεργειακών συστημάτων και αποθήκευση σε τοπικό επίπεδο.
To σημείο όπου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αποθήκευση ενέργειας μπορούν να
χειριστούν το βασικό φορτίο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα χρειαστεί
αποθήκευση ενέργειας σε μεγαλύτερες χρονικές κλίμακες, σε σχέση με τις υπάρχουσες.
Επιλογές υψηλής τεχνολογίας, όπως μπαταρίες ροής – που αντλούν υγρούς ηλεκτρολύτες
– και κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, η υδροηλεκτρική αντλία αποθήκευσης και η
αποθήκευση βαρύτητας είναι τομείς οι οποίοι βρίσκονται υπό συνεχή ανάπτυξη και θα
Επιμελητήριο Κοζάνης
  
4
πρέπει να έχουν σημαντική θέση στις προτεραιότητες της Περιφέρειας κατά τη διαδικασία
αναζήτησης καινοτόμων πρακτικών για τον μετασχηματισμό του οικονομικού της μοντέλου.
Έξυπνη Αγροτική Παραγωγή
Στόχοι
• Βελτίωση της παραγωγικότητας των τοπικών παραγωγών και της ανταγωνιστικότητας
των τοπικών προϊόντων.
• Προώθηση της γεωργίας ακριβείας.
• Ψηφιοποίηση της αλυσίδας αξίας των αγροτικών προϊόντων.
• Στρατηγική προώθησης σε νέες αγορές.
• Δημιουργία «ταυτότητας» τοπικών προϊόντων.
Ενδεικτικές δράσεις:
Σύνδεση επιχειρήσεων της αλυσίδας αξίας από την παραγωγή έως την πώληση στον
αγροτοδιατροφικο τομεα
Διαμόρφωση μιας περισσότερο λειτουργικής “συνδεσμολογίας” μεταξύ των οικονομικών
υποκειμένων του αγροδιατροφικού τομέα σε όλη τη διαδικασία παραγωγής, από την
πρωτογενή παραγωγή έως την πώληση, με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων σε ότι αφορά
την παραγωγή και την αγορά, την ανακατεύθυνση της δραστηριότητας προς προϊόντα που
ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις των καταναλωτών και τη γενικότερη
προσαρμογή στις αναπτυξιακές προκλήσεις.
Στο πλαίσιο της ενέργειας θα αναπτυχθεί συμβουλευτική σε θέματα εφαρμογής σύγχρονων
κανόνων και μεθόδων σε κάθε φάση της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και θα
καθιερωθούν «πρωτόκολλα» που θα επιτρέπουν την καλύτερη συνεργασία μεταξύ
προμηθευτών, παραγωγών, εμπόρων. Επίσης θα υποστηριχθεί η δημιουργία
συνεργατικών σχηματισμών – σε τμήματα της αλυσίδας αξίας (value-chain) των
αγροδιατροφικών προϊόντων (μεταποίηση, εμπορία, μεταφορά, διανομή)
Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση σε θεματικά αντικείμενα του
αγροδιατροφικού τομέα
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν προγράμματα σε αντικείμενα σχετικά με τον
αγροδιατροφικό τομέα όπως:
• Αγροδιατροφική τεχνολογία και αξιοποίηση – εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλα τα
συστήματα παραγωγής αγροτικών προϊόντων.
Επιμελητήριο Κοζάνης
  
5
 Μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων με έμφαση στην ανάδειξη της
ιδιαιτερότητας, της διατροφικής σημασίας, της ποιότητας και της προηγμένης
τυποποίησης.
 Μάρκετινγκ αγροδιατροφικών επιχειρήσεων. Ένταξη προϊόντων σε συνδυαστικές
επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως ο πολιτισμός και ο τουρισμός, οι υπηρεσίες
υγιεινής διατροφής, η γαστρονομία. Διαφοροποίηση προϊόντων (προϊόντα
εξατομικευμένης διατροφής , προϊόντα χαμηλής θερμιδικής αξίας κλπ).
Βιώσιμος Τουρισμός
Στόχοι
• Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
• Παράταση της τουριστικής περιόδου και μείωση της εποχικότητας.
• Προώθηση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως ασφαλούς και ελκυστικού
τουριστικού προορισμού.
• Αύξηση του αριθμού επισκεπτών με ενίσχυση του εσωτερικού και εξωτερικού
τουρισμού.
• Ενίσχυση της αειφορίας του κλάδου με διατήρηση των οικονομικών και κοινωνικών
πλεονεκτημάτων της τουριστικής ανάπτυξης και ταυτόχρονη μείωση των
ανεπιθύμητων επιπτώσεων στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Ενδεικτικές δράσεις:
Περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές στον τουρισμό
Βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων που αποτελούν βασικό στοιχείο στην
τουριστική ανάπτυξη, διατηρώντας βασικές οικολογικές διαδικασίες και συμβάλλοντας στη
διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας.
Η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη απαιτεί την ενημερωμένη συμμετοχή των ενδιαφερομένων,
καθώς και ισχυρή πολιτική βούληση για τη διασφάλιση ευρείας συμμετοχής και
οικοδόμησης συναίνεσης. Η επίτευξη βιώσιμου τουρισμού είναι μια συνεχής διαδικασία και
απαιτεί τη διασφάλιση βιώσιμων, μακροπρόθεσμων οικονομικών δράσεων, παρέχοντας
κοινωνικοοικονομικά οφέλη με αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης.
Ο αειφόρος τουρισμός θα πρέπει επίσης να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης
των τουριστών, αυξάνοντας παράλληλα την ευαισθητοποίησή τους για θέματα
βιωσιμότητας και προωθώντας βιώσιμες τουριστικές πρακτικές μεταξύ τους.
Επιμελητήριο Κοζάνης
  
6
Παρακολούθηση και διαχείριση της κατανάλωσης της ενέργειας στον τουριστικό τομέα
Παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας για την άντληση πληροφοριών σχετικά με τη
χρήση ενέργειας, με στόχο την αποκάλυψη προβλημάτων (π.χ. μη φυσιολογικές αλλαγές
στην κατανάλωση ενέργειας), τον εντοπισμό ευκαιριών εξοικονόμησης ενέργειας και στην
επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που έχουν
εφαρμοστεί.
Συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης ενέργειας και της πληρότητας (δηλαδή διανυκτερεύσεις
επισκεπτών που πωλούνται) ή των καιρικών συνθηκών.
Ανάλυση από ενεργειακής πλευράς της χρήσης μεμονωμένων περιοχών ή κομματιών
εξοπλισμού με εγκατάσταση κατάλληλων συσκευών για τη μέτρηση της ενέργειας που
καταναλώνεται σε κάθε ξεχωριστό κύκλωμα. Χρήση εξελιγμένων συστημάτων που
συνδέουν τους μετρητές και αναλύουν τα δεδομένα με χρήση έξυπνων αλγορίθμων.
Βιοτεχνία Βιομηχανία Εμπόριο
Στόχοι
• Χρηματοδότηση για έρευνα με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και
διεργασιών.
• Ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων σε θέματα έρευνας, νέων τεχνολογιών,
καινοτομίας και εξωστρέφειας.
• Σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή.
• Προώθηση επιχειρήσεων υψηλής έντασης γνώσης.
• Παροχή κινήτρων για στροφή στην έρευνα και καινοτομία με στοχευμένες δράσεις
προσέλκυσης χρηματοδότησης από ιδιωτικά κεφάλαια.
Ενδεικτικές δράσεις:
Green Region
Η Δράση Green Region είναι ένα καινοτόμο έργο που περιλαμβάνει πιλοτικά προγράμματα
που στοχεύουν στην παροχή μίας κατάλληλης διάταξης ψηφιακών εργαλείων και
τεχνολογιών για την υποστήριξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και
της επίδοσης των λειτουργιών τους.
H δράση θα αναπτύξει και εφαρμόσει εναρμονισμένες και διαλειτουργικές ψηφιακές λύσεις
σε έναν αριθμό επιχειρήσεων, για την εφαρμογή τεχνολογιών περιβάλλοντοςπου θα
ανταποκρίνονται στην σαφή ανάγκη της βιομηχανίας για λήψη μέτρων μείωσης
ανθρακικού αποτυπώματος και στην συνολική βελτίωση περιβαλλοντικών επιδόσεων στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής κοινωνικής ευημερίας.
Επιμελητήριο Κοζάνης
  
7
Το GREENREGION στοχεύει στην εγκατάσταση μηχανισμού, που θα έχει στόχοτην εφαρμογή
τεχνολογιών περιβάλλοντος αλλά και την ενημέρωση των εργαζομένων, πελατών,
γειτονικών περιοχών και δήμων σχετικά με τις βασικές περιβαλλοντικές παραμέτρους, ώστε
να επιτευχθούν με την ελάχιστη επένδυση τα αναμενόμενα αποτελέσματα,της διάδοσης των
τεχνολογιών και τεχνικών προστασίας περιβάλλοντος.
Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού εμπορικού κόμβου
Ο σκοπός της πρότασης του Επιμελητηρίου Κοζάνης είναι, να προσφέρει μία καινοτόμο και
βιώσιμη διέξοδο στο ηλεκτρονικό Επιχειρείν, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους
αυτοαπασχολούμενους της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η
δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας που θα καλύψει τις πραγματικές
ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων εκμεταλλευόμενη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.
Έτσι, θα εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του οικονομικού κυκλώματος μέσω της
ενίσχυσης των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της προαγωγής του υγιούς
ανταγωνισμού.
Είναι πλέον δεδομένο ότι το μέλλον του λιανικού εμπορίου (B2C) θα επικεντρωθεί στα
marketplaces, πράγμα που αποδεικνύεται και από την επιτυχία τους, όπως το παράδειγμα
του Amazon . Στην Ελλάδα τα marketplaces αποτελούν μία σχετικά καινούρια έννοια.
Η εμπειρία δείχνει ότι οι καταναλωτές προτιμούν να πηγαίνουν ή να αφιερώνουν χρόνο, σε
ένα marketplace, δηλαδή ένα ηλεκτρονικό «πολυκατάστημα» ή ένα εμπορικό κέντρο που
θα βρουν μαζεμένες πληροφορίες, δράσεις πολιτισμού, δυνατότητες σύγκρισης
προϊόντων, προσφορές κλπ.
Η μεγαλύτερη πρόκληση στο marketplace θα είναι πως ένας πελάτης θα μπορεί να κάνει
παραγγελίες από πολλά διαφορετικά καταστήματα της περιοχής του, και οι αποστολές θα
γίνονται από το κάθε κατάστημα ξεχωριστά, αλλά το κόστος αποστολής θα είναι χαμηλό
και ανταγωνιστικό. Αυτό θα γίνεται γιατί θα υπάρχει η καινοτομία της ομαδικής αποστολής
των προϊόντων, μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρίας του Επιμελητηρίου Κοζάνης, η οποία θα
παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας των
επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν.
Το marketplace θα έχει ένα δυνατό brand και θα εμπνέει εμπιστοσύνη, θα διαθέτει εργαλεία
που θα κάνουν σωστή και έξυπνη τιμολόγηση και το κυριότερο, θα διαθέτει πολύ καλή
εφοδιαστική αλυσίδα (supplychain). Το πραγματικό κλειδί για την επιτυχία θα είναι το
σύστημα διανομής και η προηγμένη και καινοτόμα οργάνωση της αποθήκης. Όπως επίσης
και η διαφημιστική προβολή, η οποία θα είναι εννιαία και θα μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία
να προσεγγίσει τους υποψήφιους πελάτες.
Αυτό δεν σημαίνει ότι τα μεμονωμένα ηλεκτρονικά καταστήματα δε θα συνεχίσουν να
υπάρχουν, αλλά οι επιχειρήσεις θα καλούνται να έχουν δύο κανάλια ψηφιακών πωλήσεων:
το δικό τους e-shop και ταυτόχρονη παρουσία στο marketplace του Επιμελητηρίου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Επιμελητήριο Κοζάνης με την πρόταση αυτή
απευθύνεται στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τους
αυτοαπασχολούμενους της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, προσφέροντας μία ψηφιακή
πλατφόρμα η οποία θα λειτουργεί ως εικονικό πολυκατάστημα τοπικών επιχειρήσεων
λιανικής (B2CdigitalmarketplaceofWesternMacedonia). Η πλατφόρμα θα εκμεταλλευθεί τα
Επιμελητήριο Κοζάνης
  
8
προτερήματα που προσφέρει το ψηφιακό περιβάλλον θωρακίζοντας τους ντόπιους
επιχειρηματίες με το κύρος του Επιμελητηρίου και την βαρύτητα που φέρει μία συμπαγής
στρατηγική συνέργεια, διατηρώντας ανέπαφο τον πυρήνα αξιών της εκάστοτε επιχείρησης.
Αλλάζουμε το Επιχειρείν
Βασικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της επιχειρηματικής κουλτούρας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια και, ταυτόχρονα, η αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας αυτών των επιχειρήσεων μέσα από την
εφαρμογή και υλοποίηση διάφορων καινοτόμων πρακτικών στον χώρο εργασίας.
Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός που θα απευθύνεται στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής. θα καλούνται να υποβάλλουν αίτηση σε έναν ή
περισσότερους πυλώνες καινοτομιών στο χώρο εργασίας ανάμεσα από τους ακόλουθους
τέσσερις:
• Εργασία και ομάδα
• Οργανωτικές δομές, διαχείριση και διαδικασίες
• Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού & καινοτομία
• Συν-δημιουργημένη ηγεσία και οριζόντια δομή: ακούγοντας την φωνή του υπαλλήλου
• Τεχνικές προσέγγισης του πελάτη
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναδεικνύεται νικητής σε κάθε κατηγορία. Με την
εφαρμογή του έργου επιτυγχάνουμε να αναδεικνύουμε τα καλά παραδείγματα και να
δημιουργούμε πρότυπα για μίμηση, αλλά συγχρόνως επιβραβεύουμε τις καλές
προσπάθειες
Τεχνολογία – Εκπαίδευση
Στόχοι
• Χρηματοδότηση για επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση.
• Δημιουργία μόνιμου περιφερειακού μηχανισμού υποστήριξης δράσεων έρευνας και
καινοτομίας.
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
• Ενδυνάμωση συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων και δημιουργία συνεργατικών
σχηματισμών.
• Εξειδίκευση στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
• Κίνητρα ίδρυσης νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και προϊόντων.
Επιμελητήριο Κοζάνης
  
9
Ενδεικτικές δράσεις:
Δημιουργία της «Όασης απασχόλησης και καινοτομίας»
Παρατηρείται αδυναμία τόσο των φορέων της Πολιτείας, όσο και των ιδιωτικών φορέων που
ενεπλάκησαν σε δράσεις απασχόλησης να προβάλλουν βιώσιμες καλές πρακτικές,
δοκιμασμένες εμπειρίες και έξυπνη τεχνογνωσία από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μ’ άλλα λόγια η Ελλάδα ούτε αντέγραψε ούτε αφομοίωσε καινοτομίες, λειτουργίες και δομές
που σε άλλες χώρες έχουν οχυρωθεί θεσμικά από τη δεκαετία του 1960.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το θεσμικό πλαίσιο για τον Αγροτουρισμό, η εμπέδωση
και η διάδοση της Κοινωνικής Οικονομίας, η τουριστική, μυθολογική και παραγωγική
ανάδειξη του Πλούτου της ελληνικής Φύσης.
Είναι πράγματι δυσάρεστο το γεγονός ότι η χώρα μας δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει ότι
η ήπια επιχειρηματικότητα και οι δίκαιες αμοιβές για επιβίωση είναι τα πιο ισχυρά εργαλεία
για να ανασάνουν νέοι, επιστήμονες ή ανειδίκευτοι άνεργοι.
Στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων δεν έχει προβληθεί οποιαδήποτε εκπαίδευση στη
λεγόμενη διεπιστημονικότητα, τη συνεργασία και τον τρόπος εφαρμογής της, δηλαδή η
σύγχρονη αντίληψη για την επαγγελματική πρόοδο κάθε νέου πτυχιούχου ή μη. Αντί να
προωθείται η συνεργατικότητα και η συνέργεια διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων για
την παραγωγή νέων προϊόντων, καλλιεργείται στους νέους ανθρώπους η απελπισία κι ο
πανικός του μοναχικού δρόμου, η στείρα λογική πως ‘λογιστής εσπούδασες, λογιστής θε
να πεθάνεις’. Στρατιές ανέργων μένουν αβοήθητες, μετέωρες, τυφλές απέναντι στις εξελίξεις.
Δεν υπάρχει διάλογος ανάμεσα στις διαφορετικές επιστημονικές ειδικότητες, τα επιμελητήρια
και τους διαφορετικούς επαγγελματικούς φορείς.
Οι διεθνείς τάσεις επιβάλλουν πλέον μια επαγγελματική ζωή, στην οποία η Γνώση
εμπλουτίζεται καθημερινά, οι εργοδότες αλλάζουν, το Χόμπι συνεισφέρει εισόδημα, η
υπαρκτή κι η επερχόμενη αστάθεια στις εργασιακές σχέσεις αναπληρώνεται με τρόπο
δημιουργικό με τη διαρκή προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Όποιες κι αν είναι αυτές.
Στην επαγγελματική κατάρτιση αλλά και την εκπαίδευση όλων των βαθμίδων δεν έχει
προβληθεί οποιαδήποτε εκπαίδευση στη λεγόμενη διεπιστημονικότητα, τη συνεργασία και
τον τρόπος εφαρμογής της, δηλαδή τη σύγχρονη αντίληψη για την επαγγελματική πρόοδο
κάθε νέου πτυχιούχου ή μη. Μέσω αυτού του έργο θα προωθηθεί η συνεργατικότητα και η
συνέργεια διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων για την παραγωγή νέων προϊόντων και
υπηρεσιών.
Θα παρουσιαστούν και θα αναδειχθούν με χειροπιαστό τρόπο πραγματικά παραδείγματα
που θα αφορούν στην Κοινωνική οικονομία, τις ενεργειακές κοινότητες, τις καινοτομίες που
απαιτεί η σύγχρονη οικονομία στην ανακύκλωση, στην ενέργεια, την αγροτική οικονομία,
στις τέχνες και τον πολιτισμό.
Τα παραγόμενα αποτελέσματα της επαγγελματικής κατάρτισης θα αποτελέσουν επιδείξιμες
καλές πρακτικές για τους μαθητές, τους τουρίστες αλλά και το σύνολο των κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής.
Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, σε ειδική έκταση και ειδικά διαμορφωμένα ελαφράς
κατασκευής κτίρια, θα δημιουργηθεί η «Όαση απασχόλησης και καινοτομίας», ένας χώρος
Επιμελητήριο Κοζάνης
  
10
που θα συνδυάσει την επαγγελματική κατάρτιση με πρακτική άσκηση σε πραγματικές
συνθήκες, την συμβουλευτική των ωφελούμενων, καθώς και την υλοποίηση επιδείξιμων
καλών πρακτικών στους τομείς της Κοινωνικής οικονομίας, των ενεργειακών κοινοτήτων,
των καινοτομιών που απαιτεί η σύγχρονη οικονομία στην ανακύκλωση, στην ενέργεια, στην
αγροτική οικονομία, στις τέχνες και τον πολιτισμό. Η δομή αυτή θα προωθήσει την
συνεργατικότητα και την συνέργεια διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων για την
παραγωγή νέων προϊόντων, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της εποχής που είναι η
απελπισία κι ο πανικός του μοναχικού δρόμου στην επαγγελματική σταδιοδρομία των
ανέργων. Θα συνδυάσει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με καλλιτεχνικές, τουριστικές και
παραγωγικές δράσεις που θα αναδεικνύουν καλές πρακτικές της σύγχρονης οικονομίας
αλλά αναδεικνύοντας παράλληλα τα τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες, ενισχύοντας την
ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν στο σύνολό τους ειδικές δράσεις που
θα στοχεύουν στην περιβαλλοντική προστασίας, στην μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
και στην προστασία της βιοποικιλότητας.
Καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας της «Όασης» θα πραγματοποιείται στους χώρους της
ένας μεγάλος αριθμός φεστιβάλ, ψυχαγωγικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων που θα
απευθύνεται σε μαθητές σχολείων, τουρίστες αλλά κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, με
επιδείξιμες καλές πρακτικές στους τομείς της Κοινωνικής οικονομίας, των ενεργειακών
κοινοτήτων, των καινοτομιών που απαιτεί η σύγχρονη οικονομία στην ανακύκλωση, στην
ενέργεια, στην αγροτική οικονομία, στις τέχνες και τον πολιτισμό.
Δημιουργία της Διαδικτυακής πλατφόρμας «Διασύνδεση»
Προτείνεται η δημιουργία μιας Διαδικτυακής πλατφόρμας «Διασύνδεση», προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες διασύνδεσης των ανέργων της περιοχής με την αγορά εργασίας.
Ειδικότερα, η Διαδικτυακή Πλατφόρμα θα δίνει την δυνατότητα:
• στους ανέργους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
απασχόληση.
• στις επιχειρήσεις να δηλώσουν τις θέσεις εργασίας ή πρακτικής για την απόκτηση
επαγγελματικής εμπειρίας.
• στους κοινωνικούς εταίρους να παρακολουθήσουν αποτελεσματικά όλη την πορεία,
συμπεριλαμβανομένων της υποβολής, του ελέγχου, της αξιολόγησης (βαθμολόγηση βάσει
κριτηρίων, κατάταξη κλπ.) και της αντιστοίχισης (matching) των αιτήσεων των υποψηφίων
με τις θέσεις εργασίας ή πρακτικής που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις.
DigitalCity
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας που θα απευθύνεται σε
εργαζόμενουςκαι επαγγελματίες της περιοχής, και θα έχει στόχο την αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου τους δημιουργικά προς όφελος της οικονομίας.
Επιμελητήριο Κοζάνης
  
11
Η ψηφιακή πλατφόρμα θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες με τις αντίστοιχες
υποκατηγορίες τους:
• Σχεδιάζουμε τη πόλη του αύριο: Online εισηγήσεις και βίντεο για την συμμετοχή σε
χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά προγράμματα, την τηλε-εργασία και την αλλαγή της
καθημερινότητας λόγω της αλματώδους ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας.
• Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων: Διαδικτυακά μαθήματα σε
εφαρμογές σουίτας γραφείου (word, excel, powerpoint, access), και εφαρμογών του
internet στην καθημερινή εργασία
• Βελτίωση επαγγελματικών χαρακτηριστικών προσωπικότητας: Διαδικτιακά μαθήματα
πάνω στις αρχές Marketing και Management, την επιχειρηματικότητα στις Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και τους τρόπους δημιουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης

Μοιράσου το:

Διαβάστε επίσης

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Δυστυχώς τα νέα ακόμη μία φορά είναι πολύ άσχημα για την περιοχή μας, παραμένουμε κλειστεί και...

10/04/2021

Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης: Έστω click away αλλιώς παραιτηθείτε όλοι!

Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης: «Τόσο καιρό ζητάμε επίμονα να κλείσουν όλα στη περιοχή μας, να γίνει ένα...

09/04/2021

10 προσλήψεις στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση της ΔΕΗ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10)...

09/04/2021