Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη και παράλληλης λαϊκής αγοράς του Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 17-02-2021

Δυτική Μακεδονία

15/02/2021, 1:04 μμ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
6. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
8. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
9. Την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. (ΦΕΚ 534/10-02-2021 τ’ B’)
10. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
11. Την από 18/01/2021 κλήρωση για την τοποθέτηση των παραγωγών και πωλητών διατροφικών προϊόντων παρουσία εκπροσώπων των συλλόγων για την τοποθέτηση των πωλητών επί της παράλληλης λαϊκής αγοράς Στρ. Τάγαρη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. ΚώταΤαγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 17/02/2021.

2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου ΣκιαδοπούλουΤάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 17/02/2021.

3.Τη συμμετοχή του συνόλου των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη στις θέσεις που κατείχαν από την έναρξη λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής αγοράς.

4.Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις παρακάτω καταστάσεις .

5.Οι πωλητές (πλην των βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου.

Οι καταναλωτές οφείλουν:

Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

2

ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

Α46

17/2/2021

3

ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Α31

17/2/2021

4

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Δ1

17/2/2021

5

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Γ11

17/2/2021

6

ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α29

17/2/2021

7

ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

Γ14

17/2/2021

8

ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Γ18

17/2/2021

9

ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

Δ45

17/2/2021

10

ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Δ52

17/2/2021

11

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

12

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ

 

Δ36

17/2/2021

13

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Δ37

17/2/2021

14

ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

 

 

 

15

ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

 

 

16

ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

 

17

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA

 

Γ21

17/2/2021

18

ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ

 

Β2

17/2/2021

19

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

Α35

17/2/2021

20

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

21

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

E26

17/2/2021

22

ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

 

 

23

ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ

 

Δ56

17/2/2021

24

ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

Δ19

17/2/2021

25

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

Δ21

17/2/2021

26

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

27

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Δ44

17/2/2021

28

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

B30

17/2/2021

29

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α16

17/2/2021

30

ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

 

 

31

ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 

Α45

17/2/2021

32

ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Α42

17/2/2021

33

ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Δ29

17/2/2021

34

ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

35

ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

36

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Δ6

17/2/2021

37

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Β34

17/2/2021

38

ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ

 

Α10

17/2/2021

39

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ

 

Δ9

17/2/2021

40

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Γ10

17/2/2021

41

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 

 

42

ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

43

ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

 

44

ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Γ17

17/2/2021

45

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

 

 

46

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

 

 

47

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

48

ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

49

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

50

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ

 

Β1

17/2/2021

51

ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

 

52

ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Δ11

17/2/2021

53

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ

 

 

 

54

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Δ16

17/2/2021

55

ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Α38

17/2/2021

56

ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Α27

17/2/2021

57

ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ

 

A40

17/2/2021

58

ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

 

 

59

ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

60

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

61

ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

 

62

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

Δ53

17/2/2021

63

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

 

64

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

65

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

66

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

 

67

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

 

 

 

68

ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Δ28

17/2/2021

69

ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

70

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

 

 

71

ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ

 

 

 

72

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

 

 

73

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

 

 

74

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ

17/2/2021

75

ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ

17/2/2021

76

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ

17/2/2021

77

ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ

 

 

 

78

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

 

 

 

79

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

A34

17/2/2021

2

ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

 

 

3

ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

4

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

5

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

 

 

6

ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

7

ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

 

 

8

ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

 

9

ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

 

 

10

ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

11

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

A36

17/2/2021

12

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ

 

 

 

13

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

14

ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

 

A25

17/2/2021

15

ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

A38

17/2/2021

16

ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

A29

17/2/2021

17

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA

 

 

 

18

ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ

 

 

 

19

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

 

 

20

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

A31

17/2/2021

21

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

22

ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

A13

17/2/2021

23

ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ

 

 

 

24

ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

 

 

25

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

 

 

26

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

A4

17/2/2021

27

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

28

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

29

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

30

ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

A43

17/2/2021

31

ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 

 

 

32

ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

33

ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

34

ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

A46

17/2/2021

35

ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

A45

17/2/2021

36

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

 

 

37

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

38

ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ

 

 

 

39

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ

 

 

 

40

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

41

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

A42

17/2/2021

42

ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

A15

17/2/2021

43

ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

A14

17/2/2021

44

ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

45

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

A44

17/2/2021

46

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

A37

17/2/2021

47

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

A8

17/2/2021

48

ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

A17

17/2/2021

49

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

A32

17/2/2021

50

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ

 

 

 

51

ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

A33

17/2/2021

52

ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

53

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ

 

A11

17/2/2021

54

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

55

ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

 

 

56

ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

 

 

57

ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ

 

 

 

58

ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

A40

17/2/2021

59

ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

A21

17/2/2021

60

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

A6

17/2/2021

61

ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

A12

17/2/2021

62

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

 

63

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

A30

17/2/2021

64

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

A35

17/2/2021

65

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

 

A18

17/2/2021

66

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

A20

17/2/2021

67

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

 

A23

17/2/2021

68

ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

 

69

ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

A41

17/2/2021

70

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

A26

17/2/2021

71

ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ

 

A39

17/2/2021

72

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

A24

17/2/2021

73

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

A27

17/2/2021

74

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

75

ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

 

 

 

76

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

 

 

 

77

ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ

17/2/2021

78

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ

 

17/2/2021

79

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ

 

17/2/2021

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΔ

 

 

2

ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

 

3

ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ

 

 

 

4

ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Ε23

17/2/2021

5

ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α25

17/2/2021

6

ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Ε29

17/2/2021

7

STOJANOVSKA FANCHE

 

 

 

8

ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ

 

 

 

9

ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

10

ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

11

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Α19

17/2/2021

12

ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Ε37

17/2/2021

13

ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Ε31

17/2/2021

14

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

A33

17/2/2021

15

ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

16

ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

 

 

 

17

ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Ε40

17/2/2021

18

ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

B322

17/2/2021

19

ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

Α22

17/2/2021

20

ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Ε34

17/2/2021

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

A7

17/2/2021

2

ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

A19

17/2/2021

3

ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ

A22

17/2/2021

4

ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

5

ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

6

ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

 

7

STOJANOVSKA FANCHE

A10

17/2/2021

8

ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ

A16

17/2/2021

9

ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

A28

17/2/2021

10

ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

A9

17/2/2021

11

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

12

ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

13

ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

14

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

15

ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α5

17/2/2021

16

ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

 

 

17

ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

18

ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

19

ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

 

20

ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μοιράσου το: