Συνεδριάζει την Τρίτη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου Κοζάνης

Δυτική Μακεδονία

23/10/2020, 5:56 μμ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄) και τις με αριθμό 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) & 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) του έργου «Βόρειο τμήμα Παραλίμνιας Χάραξης» στα πλαίσια το έργου Μελέτες οδοποιίας οδικού δικτύου Ν. Κοζάνης στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με φορέα του έργου την Π.Ε. Κοζάνης.
 2. Έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) του έργου :

«Α. Για το τμήμα ΓΜ 150 KV Λάρισας – Πτολεμαϊδα & Λαμία Πτολεμαϊδα στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού

Β. Για το τμήμα ΓΜ 400 KV Αχαρναί – Πτολεμαϊδα & Καρδιά -Τρίκαλα στο Δήμο Κοζάνης, ΠΕ Κοζάνης με φορέα του έργου ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

 1. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 8582/20.03.2020 αίτησης του κ. Μουρατίδη Κων/νου του Μιχαήλ, για έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=5.212,61 τ.μ. εντός του χερσολίβαδου με αριθμ. 838, αναμόρφωσης 1962) της Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
 2. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 17835/19.06.2020 αίτησης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ», για έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=48.372,74 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 455 χερσολίβαδου της Κοινότητας Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
 3. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ16867/30.06.2020 αίτησης της εταιρείας «ECOSOLAR M.I.K.E.», για έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=275.954,04 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 455 χερσολίβαδου της Κοινότητας Αλωνακίων  του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
 4. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 13568/02.06.2020 αίτησης της εταιρείας «SMART ENERGY SOLUTIONS M.I.K.E.», για έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=305.388,31 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 419Δ χερσολίβαδου της Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου..
 5. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 6931/05.03.2020 αίτησης της εταιρείας «MAXIMUS TERRA A.E.», για έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=573.695.00 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 419Δ χερσολίβαδου της Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
 6. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 6930/05.03.2020 αίτησης της εταιρείας «MAXIMUS TERRA A.E.», για έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων Ε=38.302,1 τ.μ., Ε=27.772,51 τ.μ., Ε= 95.414,70 τ.μ., Ε= 17.998,63 τ.μ., Ε= 10.511,62 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 419Δ χερσολίβαδου της Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
 7. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 6932/05.03.2020 αίτησης της εταιρείας «MAXIMUS TERRA A.E.», για έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων Ε=309.732,35 τ.μ., Ε=8.458,23 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 419Δ χερσολίβαδου της Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
 8. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 24895/14.08.2019 αίτησης της εταιρείας «MAXIMUS TERRA A.E.», για έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=131.891,35 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 419Δ χερσολίβαδου της Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
 9. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 27406/09.09.2019 αίτησης της εταιρείας «MAXIMUS TERRA A.E.», για έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης, Ε=69.769,00 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 1Δ χερσολίβαδου της Κοινότητας Λιβερών του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
 10. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 27411/09.09.2019 αίτησης της εταιρείας «MAXIMUS TERRA A.E.», για έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης, Ε=151.490,00 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 1Δ χερσολίβαδου της Κοινότητας Λιβερών του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
 11. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 8562/20.03.2020 αίτησης της εταιρείας «ΣΚΟΥΝΤΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.», για έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης, Ε=12.194,44 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
 12. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 8561/20.03.2020 αίτησης της εταιρείας «PV PARK M.Ι.Κ.Ε.», για έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης, Ε=12.125,97 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
 13. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 8556/20.03.2020 αίτησης της εταιρείας «ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», για έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης, Ε=11.838,62 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
 14. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 8559/20.03.2020 αίτησης της εταιρείας «SOLAR PARK M.I.K.Ε.», για έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης, Ε=10.911,20 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
 15. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 8560/20.03.2020 αίτησης της εταιρείας «SOLAR PARK M.I.K.Ε.», για έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης, Ε=10.624,55 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
 16. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 8567/20.03.2020 αίτησης της εταιρείας «SOLAR POWER M.I.K.Ε.», για έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης, Ε=10.624,55 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
 17. Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 8564/20.03.2020 αίτησης της εταιρείας «PHOTOVOLTAIC ENERGY M.I.K.Ε.», για έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης, Ε=11.596,72 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
 18. Έγκριση ή μη κατάργησης της θέσης και την απομάκρυνση του κενωθέντος περιπτέρου στην περιοχή Αγ. Αθανάσιος επί της οδού Αιανής στην Κοινότητα Κοζάνης.
 19. Αιτήσεις – Έγγραφα-  Ανακοινώσεις.

 

  Ο Πρόεδρος

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

 

Διαβάστε επίσης

Επίκαιρη ερώτηση της Π. Πέρκα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Χρηματοδότηση μετάβασης στις λιγνιτικές περιοχές και κατανομή πόρων»

Η Βουλευτής Φλώρινας και Αναπλ. Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα,...

13/07/2021

Κοζάνη: Τι έδειξαν τα rapid tests στην κεντρική πλατεία

Σε τεστ γρήγορης ανίχνευσης αντιγόνων (rapid tests) για την covid19 υποβλήθηκαν 47 πολίτες, τη Δευτέρα 12...

13/07/2021