Για την πρόσληψη εννιά (9) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αποζημίωση, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021

Χωρίς κατηγορία

31/12/2020, 4:43 μμ

1
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για την πρόσληψη εννιά (9) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία
αποζημίωση, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για
Όλους περιόδου 2020-2021
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ54/Α/2012).
2. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού
Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους»
3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116
/26.8.2020 ΚΥΑ που αφορά στην «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την
πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την
στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών,
που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την
περίοδο 2020-21». (ΦΕΚ 3615/Β/31.8.2020).
4. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484043/15340/1164/
8.9.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που
αφορά στην «Έγκριση γενικά δομημένα μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο.
περιόδου 2020-2021».
5. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484126/15343/1165/
8.9.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που
αφορά στην «Έγκριση Ειδικά Δομημένα Μεγάλης Διάρκειας Π.Α.γ.Ο.
περιόδου 2020-2021».
6. Τον αριθμό Απόφασης της βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας
υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. με κωδικό πιστοποίησης : 55OX.
7. Την υπ’ αρίθμ. 22/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, με θέμα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Διεύθυνση: Πρώην Στρατόπεδο Τάγαρη
Πληροφ.: Κεσίδου Αφροδίτη
Τηλ: 2385044555
Fax: 2385044655
E- mail: info@kediflo.gr
Φλώρινα, 28/12/2020
Αρ.Πρωτ.: 1807
2
«Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα
«Άθληση για Όλους» 2020 – 2021».
8. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Φλώρινας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τον Κανονισμό Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Φλώρινας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, εννιά (9) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως
οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των
Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.
ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ ή
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛ
ΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Π.Α.γ.Ο.
Αριθμός
ατόμων
Διάρκεια
σύμβασης
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
101
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με
ειδικότητα: Προσαρμοσμένη Φυσική
Αγωγή ή Ειδική Φυσική Αγωγή ή Ειδική
Φυσική Αγωγή – Θεραπευτική
Γυμναστική ή Προσαρμοσμένη Κινητική
Αγωγή ή Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις
και Αναπηρία
Ειδικά
Δομημένα
Π.Α.γ.Ο μεγάλης
διάρκειας
«Άσκηση
ατόμων με
αναπηρίες»
2
Από την
υπογραφή
της
σύμβασης
έως 8 μήνες
και όχι πέραν
τις
31/07/2021
102
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με
ειδικότητα: Ελληνικοί παραδοσιακοί
χοροί
Γενικά
Δομημένα
Π.Α.γ.Ο μεγάλης
διάρκειας
«Άσκηση
Ενηλίκων»
1
Από την
υπογραφή
της
σύμβασης
έως 8 μήνες
και όχι πέραν
τις
31/07/2021
103 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με
ειδικότητα: Ποδόσφαιρο
Γενικά
Δομημένα
Π.Α.γ.Ο μεγάλης
διάρκειας
«Παιδί και
Αθλητισμός»
1
Από την
υπογραφή
της
σύμβασης
έως 8 μήνες
και όχι πέραν
τις
31/07/2021
Άδεια/
αναγγελία
ασκήσεως
επαγγέλματος
προπονητή
104
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με
ειδικότητα: Αθλητικές δραστηριότητες
κλειστών χώρων ή Αναψυχή κλειστών
χώρων
Γενικά
Δομημένα
Π.Α.γ.Ο μεγάλης
διάρκειας
«Άσκηση
Ενηλίκων»
2
Από την
υπογραφή
της
σύμβασης
έως 8 μήνες
και όχι πέραν
τις
31/07/2021
3
105 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με
ειδικότητα: Καλαθοσφαίριση
Γενικά
Δομημένα
Π.Α.γ.Ο μεγάλης
διάρκειας
«Παιδί και
Αθλητισμός»
1
Από την
υπογραφή
της
σύμβασης
έως 8 μήνες
και όχι πέραν
τις
31/07/2021
Άδεια/
αναγγελία
ασκήσεως
επαγγέλματος
προπονητή
106 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής
Γενικά
Δομημένα
Π.Α.γ.Ο μεγάλης
διάρκειας
«Άσκηση
Ενηλίκων»,
«Παιδί και
Αθλητισμός»,
«Άσκηση στην
Τρίτη Ηλικία»
1
Από την
υπογραφή
της
σύμβασης
έως 8 μήνες
και όχι πέραν
τις
31/07/2021
ΕΚΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (σύμφωνα με το άρθρο 7.5 του
Οργανωτικού Πλαισίου):
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ ή
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛ
ΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Π.Α.γ.Ο.
Αριθμός
ατόμων
Διάρκεια
σύμβασης
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
107 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής
Γενικά Δομημένα
Π.Α.γ.Ο μεγάλης
διάρκειας
«Άσκηση
Ενηλίκων», «Παιδί
και Αθλητισμός»,
«Άσκηση στην
Τρίτη Ηλικία»
1
Από την
υπογραφή
της
σύμβασης
έως 8 μήνες
και όχι πέραν
τις
31/07/2021
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν
υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (χορηγείται από το φορέα).
2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα
προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου
πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην
αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή
διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης) του ΟΑΕΔ
ότι είναι άνεργος.
4
8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης
(μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή
βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα
(αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας
θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να
αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία
αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
Συμπληρωματικά δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται ή υφίστανται)
1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα
μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Φωτοτυπία εγγράφων για λοιπά απαιτούμενα προσόντα ως
αναφέρονται στο 7.3.1.4 του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου,
ειδικότητα, άδεια / αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή.
3. Μόνο για την περίπτωση της ισοβαθμίας
Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας _ εντοπιότητα
Κριτήρια επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα κριτήρια όπως
προβλέπονται στις παραγράφους 7.3, 7.4 και 7.5 του ισχύοντος Οργανωτικού
πλαισίου (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020).
Σύμφωνα με την παράγραφο 7.4 του ισχύοντος Οργανωτικού πλαισίου (ΦΕΚ
461/Β΄/14.2.2020) «για τα προγράμματα στα καταστήματα κράτησης, στα
κέντρα απεξάρτησης, στα κέντρα ψυχικής υγεία και στα άτομα με ειδικές
ανάγκες, τα μόρια προϋπηρεσίας προσμετρούνται μόνο, αν αυτή έχει
αποκτηθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα. Στην προκήρυξη για τις
συγκεκριμένες θέσεις Π.Φ.Α πρέπει να αναφέρεται η σχετική προϋπηρεσία ως
προαπαιτούμενο για την κατάταξη στον πίνακα των υποψηφίων».
Σύμφωνα με την παράγραφο 7.5 του ισχύοντος Οργανωτικού πλαισίου (ΦΕΚ
461/Β΄/14.2.2020), «Με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των θέσεων που
προκηρύσσει ο φορέας είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 5 θέσεων και για ποσοστό
έως 20% των θέσεων αυτών (με ακέραιο ποσοστό θέσης), δεν προσμετρούνται
τα μόρια προϋπηρεσίας για την πρόσληψη των αντίστοιχων ΠΦΑΟ φορέας
υποχρεούται να αναγράφει στην προκήρυξη που εκδίδει τις θέσεις κατά τα
Π.Α.γ.Ο. (τμήματα ανά κατηγορία Π.Α.γ.Ο.) που αφορούν στην κατηγορία
αυτή».
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία ως αυτή
αποδεικνύεται με τη σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την
παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση
των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι
5
απαραίτητα με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με
βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που
περιγράφεται παρακάτω. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το
ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Τυπικά Προσόντα
– Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο
δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1).
Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της
πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του
ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.
– Μεταπτυχιακοί Τίτλοι:
– Διδακτορικό:2 μονάδες.
– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 1 μονάδα.
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις
δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο)
και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική
βαθμολόγηση τους.
Εμπειρία:
– Εμπειρία: Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία στα
Προγράμματα Άθλησης για Όλους που αποκτήθηκε στη χρονική
περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι (96) μηνών από την ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη προς την παλαιότερη.
Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. οι μονάδες
που λαμβάνονται υπολογίζονται κλιμακωτά ως εξής:
Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης και προγενέστερα (από την πρόσφατη προς την
παλαιότερη) των:
1 – 24
μηνών
0,8
μονάδες
Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης
που αναφέρονται στη σχετική σύμβασης εργασίας
(και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α για το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
25 – 48
μηνών
0,6
μονάδες
Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης
που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας
(και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α για το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
49 – 72
μηνών
0,5
μονάδες
Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης
που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας
6
(και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α για το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
73 – 96 0,2
μονάδες
Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης
που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας
(και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α για το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Σημειώσεις:
1. Για τον κωδικό θέσης ή κωδικό απασχόλησης 101, η οποία αφορά τα Ειδικά
Δομημένα Π.Α.γ.Ο μεγάλης διάρκειας «Άσκηση ατόμων με αναπηρίες», τα
μόρια προϋπηρεσίας προσμετρούνται μόνο, αν αυτή έχει αποκτηθεί στα
συγκεκριμένα προγράμματα. Η σχετική προϋπηρεσία αποτελεί
προαπαιτούμενο για την κατάταξη στον πίνακα των υποψηφίων
[παράγραφος 7.4 του ισχύοντος Οργανωτικού πλαισίου (ΦΕΚ
461/Β΄/14.2.2020)].
2. Για τον κωδικό θέσης ή κωδικό απασχόλησης 107, η οποία αφορά τα Γενικά
Δομημένα Π.Α.γ.Ο μεγάλης διάρκειας, δεν προσμετρούνται τα μόρια
προϋπηρεσίας για την πρόσληψη των αντίστοιχων Πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής [παράγραφος 7.5 του ισχύοντος Οργανωτικού πλαισίου (ΦΕΚ
461/Β΄/14.2.2020)].
Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια:
– Πολυτεκνία: Ο πολύτεκνος υποψήφιος ανήλικων τέκνων βαθμολογείται
με 2 μονάδες.
– Ανήλικα τέκνα: Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα
από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο
ανήλικο τέκνο.
– Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας: Ο γονέας μονογονεϊκής
οικογένειας βαθμολογείται με 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.
Βαθμολογείται ο υποψήφιος που αποδεδειγμένα έχει την γονική
μέριμνα.
Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις
παραπάνω ιδιότητες.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
7
Λοιπά απαιτούμενα προσόντα:
Στην περίπτωση που για την προκηρυχθείσα θέση απαιτείται ειδικότητα και
υπάρχουν υποψήφιοι ΠΦΑ που πληρούν την προϋπόθεση με κύρια ή
δευτερεύουσα ειδικότητα, άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τότε αυτή
βαθμολογείται ως εξής:
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1,5 μονάδα.
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα.
Άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή: 0,5 μονάδα.
Τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α.
κατά τα λοιπά.
Επισήμανση: Γίνεται χρήση των προσφορότερων βαθμολογικά από τα
παραπάνω προσόντα.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
Τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα είναι κριτήριο βαθμολόγησης και όχι λόγος
απόρριψης του Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής.
Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα
προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του
υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο
φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα). Μετά την ανακοίνωση των τελικών
πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν
στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας.
Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο
στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.
Επιλογή -Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων
που συστάθηκε µε την υπ’ αρίθμ. 60/2020 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιχείρησης. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης και
του δημοτικού καταστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών
στα γραφεία της Επιχείρησης, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των
αποτελεσμάτων.
Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την
υποβάλουν συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην
8
ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας, Πρώην
Στρατόπεδο Τάγαρη, Φλώρινα Τ.Κ 53100, απευθύνοντας την επιστολή υπόψη
κας. Κεσίδου Αφροδίτη, τηλ. επικοινωνίας: 23850-44555 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, είτε ηλεκτρονικά στο email: info@kediflo.gr, αποστέλλοντας
την υπογεγραμμένη αίτηση σε μορφή έγχρωμου pdf μαζί με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη και την αίτηση
από την ιστοσελίδα της επιχείρησης www.kediflo.gr. Η προθεσμία υποβολής
των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής στο κατάστημα της υπηρεσίας μας ή στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φλώρινας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νώτας Παναγιώτης

Μοιράσου το:

Διαβάστε επίσης

Πήρε στο όνομά της 3χιλ. Ευρώ Εξιχνίαση απάτης στα Γρεβενά Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 40χρονης

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών, υπόθεση απάτης στα Γρεβενά και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος...

24/02/2021

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας την Παρασκευή 26/2

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω e presence.gov.gr κατ’  εφαρμογή...

23/02/2021

Θεσσαλονίκη: «Σηκωτούς» έβγαλε η Αστυνομία τους φοιτητές από το ΑΠΘ – 30 προσαγωγές

Καζάνι που βράζει το ΑΠΘ μετά τα επεισόδια φοιτητών και Αστυνομίας – Κόντρα καθηγητών για τη...

22/02/2021